Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Early Internet, gevestigd te Zutphen, hierna te noemen: “EAR”, en een wederpartij waarop "EAR" deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Door enkel invullen en verzenden van het orderformulier op de internetsite van www.earlyweb.nl of het verzenden of doorgeven van een bestelling via e-mail, fax of telefoon, aanvaardt de koper de voorwaarden van "EAR" en aanvaardt de koper tevens dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de afnemer en aanbieder. Deze voorwaarden respecteren in alle gevallen de rechten van de klant die voortvloeien uit de Nederlandse wet of de verkoopovereenkomst.

Bestelling
"EAR" behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of andere zaken waarbij "EAR" het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

Uw account
Als de koper een account aanmaakt en hiermee gebruik maakt van www.earlyweb.nl, is de koper verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het account, het wachtwoord en de toegang tot de computer. De koper accepteert aansprakelijkheid voor alle activiteiten die onder zijn naam en wachtwoord zijn uitgevoerd.

Privacy beleid
"EAR" zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken voor interne doeleinden, deze zijn niet voor andere bezoekers of derden beschikbaar. "EAR" neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. E-mailadressen die bij ons bekend zijn staan alleen in ons bestand om u te contacteren of onze nieuwsbrief te versturen.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en inclusief BTW. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

De koper is de prijs verschuldigd die "EAR" in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door "EAR" worden gecorrigeerd.

Verzending en levertijd
De door "EAR" opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. "EAR" streeft naar een leveringstermijn van vijf werkdagen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.
Als levering binnen 30 dagen niet mogelijk blijkt dan zal "EAR" de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. In dit geval zal "EAR" het eventuele al door de wederpartij betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen de wettelijke termijn van dertig dagen, op zijn rekening terugstorten. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de wederpartij.

"EAR" heeft het recht om bestellingen indien nodig in gedeeltes aan de wederpartij uit te leveren (dit ter beoordeling van "EAR"), de wederpartij is in dit geval echter geen extra verzendkosten verschuldigd.

Indien de wederpartij aan "EAR" schriftelijk opgave doet van een adres, is "EAR" gerechtigd naar dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de wederpartij aan "EAR" schriftelijk (of per e-mail) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

"EAR" verzend via PostNL. De verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland bedragen EUR 6,95 per verzending ongeacht de hoeveelheid. Voor rembourszendingen binnen Nederland wordt EUR 15,95 in rekening gebracht ongeacht het bestelbedrag.

"EAR" kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.

Betaling
Bij particulieren vragen wij u vooraf uw betaling aan "EAR" over te maken. U ontvangt de betalingsgegevens per e-mail. Zodra uw betaling in ons bezit is verzenden wij uw bestelling. U kunt ook kiezen voor rembours, u betaald dan aan de postbode, of Paypal en betaald dan via uw bank- of creditcard.

Betalingen kunnen geschieden op:
ING Bank 6599637 ten name van Early Internet te Zutphen
IBAN  NL20 INGB 0006 5996 37
BIC (SWIFT) code van de ING Bank: INGBNL2A

Indien wordt overeengekomen dat de levering gefactureerd wordt en achteraf betaald, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De dag hierop volgend is de wederpartij in verzuim en zullen de wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening gebracht worden. Als de wederpartij betaald na een aanmaning van "EAR" zijn administratiekosten van EUR 20,00 verschuldigd. Alle overige incassokosten zijn voor rekening van de wederpartij.

In geval van prijsverhogingen tussen bestelling en levering is de wederpartij gerechtigd om binnen vijf werkdagen de overeenkomst schriftelijk (of per e-mail) te annuleren of te ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door "EAR" in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en producten blijven eigendom van "EAR" totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met "EAR" gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het risico ter zake van de producten gaat echter direct, op het moment van aflevering, op de wederpartij over.
De wederpartij zal intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door "EAR" geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk respecteren. "EAR" garandeert niet dat aan de wederpartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Exclusieve artikelen
Een aantal door "EAR" geleverde producten zijn uitgezonderd van het recht op ruiling of teruggave. Hiervan wordt vooraf een overeenkomst gesloten. "EAR" zal binnen zijn mogelijkheden speciale ontwerpen zo goed mogelijk uitvoeren. Onverminderd het resultaat heeft de wederpartij een afnameverplichting van deze artikelen. Het principe van "no cure no pay" wordt door "EAR", tenzij nadrukkelijk omschreven, niet gehanteerd.

Klachten
De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de wederpartij "EAR" daarover zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (of per e-mail) en gemotiveerd te informeren door middel van het aanvragen van een retournummer (RMA).

Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf (5) werkdagen de bestelling te retourneren. Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft "EAR" de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Retourzendingen
Indien de klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan "EAR" te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de klant komen. "EAR" zal na ontvangst en controle van de retour gestuurde goederen het eventueel al door de klant betaalde bedrag terugbetalen. Retourzendingen kunnen uitsluitend na een schriftelijke of telefonische afspraak geaccepteerd worden.

Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen en artikelen anders gekocht dan via "EAR". Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.

Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door "EAR" worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Gegevens voor retourzending
Early Internet
Litauensestraat 6 – D
Industrieterrein "De Mars"
7202 CN Zutphen

Aansprakelijkheid
"EAR" is niet aansprakelijk voor de schade die voor de afnemer of voor derden ontstaat tengevolge van vertraagde aflevering of gebreken aan de geleverde zaken.

Iedere aansprakelijkheid van "EAR" wordt beperkt tot de onder de overeenkomst vallende, voorzienbare schade. Alle aanspraken op schadevergoeding zijn in ieder geval beperkt tot de waarde van de order of de waarde van de geleverde dienst met een maximum van EUR 22.000,00 of beperkt tot de schade welke door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van "EAR" is gedekt en door de verzekering wordt uitgekeerd.

De aansprakelijkheid voor productiestilstand, gederfde winst, gederfd gebruik, gederfde overeenkomsten en alle andere economische of (in)directe (gevolg)schade wordt uitgesloten.

Communicatie
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en "EAR", is "EAR" niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door "EAR".

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft "EAR" ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Hiervan wordt de wederpartij schriftelijk op het door de wederpartij opgegeven e-mail adres op de hoogte gebracht, zonder dat "EAR" gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van "EAR", en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Voorwaarden
Wanneer door "EAR" gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat "EAR" voorwaarden soepel toepast. "EAR" is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. "EAR" is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen, waarna de oude voorwaarden vervallen en hier geen aanspraak meer op gemaakt kan worden.

Toepasselijkheid en geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN KOPEN OP AFSTAND
 
Aankoop op afstand
Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen "EAR" en de koper anders is overeengekomen.

In geval van een kennelijke vergissing zal koper "EAR" hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van "EAR". De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.

Zichttermijn en uitsluitingen
In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van zeven werkdagen van kracht zijn, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.

Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van ver- en retourzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt.

Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Op voorhand uitgesloten van herroeping zijn opname- en computerapparatuur waarvan de seal verbroken is of is geweest, goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, cd’s en software waarvan het seal verbroken is of is geweest en indien er sprake is van diensten, waarvan de uitvoering, met instemming van de koper, is begonnen vóór de beëindiging van de termijn van zeven werkdagen.

De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

Bij beroeping op het zichttermijn en reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor rekening van de koper zijn. Ook het reizen van het goed van koper naar verkoper is voor rekening van de koper.

Vindplaats en wijziging voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met "EAR". De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.